UWAGA PRZEDSIĘBIORCO! Zanim  przystąpisz do  rejestracji
wypełnij Formularz zamieszczony na stronie PARP

Logowanie do systemu dla projektu

Zaloguj

Realizacja projektu przebiega zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym niedyskryminacji osób niepełnosprawnych, a także równości szans kobiet i mężczyzn.

Projekt skierowany jest do przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw, spełniających następujące warunki:

  • posiada status mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa (załącznik nr 1 do rozporządzenia KE nr 651/2014), prowadzącym działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru;
  • prowadzi działalnosć (co wynika z danych CEiDG/KRS) w ramach sektora opieki zdrowotnej
    i pomocy publicznej (PKD Q);
  • spełnia warunki uzyskania pomocy de minimis/pomocy publicznej


W pierwszej kolejności Operator udzieli wsparcia przedsiębiorcom/pracownikom, którzy należą do kategorii:

  • przedsiębiorstwa z PKD wiodącym w ramach sektora opieki zdrowotnej i pomocy społecznej
  • mężczyźni
  • wybór wsparcia prowadzącego do nabycia kwalifikacji
  • brak udziału w kształceniu współfinansowanym ze środków EFS w ciągu ostatnich 24 miesięcy
  • osoby z orzeczeniem niepełnosprawności

Operator honorować będzie kolejność zgłoszeń, tj. kolejność wpływu dokumentacji rekrutacyjnej, na ostatnim etapie sporządzania listy rankingowej.

JAK WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE

DOKUMENTY DO POBRANIA

© 2020 Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie