UWAGA PRZEDSIĘBIORCO! Zanim  przystąpisz do  rejestracji
wypełnij Formularz zamieszczony na stronie PARP

Logowanie do systemu dla projektu

Zaloguj

Przedsiębiorca rejestruje się na stronie PARP „Szkolenia lub doradztwo wynikające z rekomendacji Sektorowych Rad ds. Kompetencji” poprzez formularz Rejestracyjny

uwaga: rejestracja poprzez formularz nie jest równoznaczna z zakwalifikowaniem do Projektu

Przedsiębiorca otrzymuje drogą elektroniczną potwierdzenie prawidłowego wypełnienia formularza rejestracyjnego

Operator projektu (w tym przypadku ZDZ Warszawa) nawiązuje kontakt (email lub telefoniczny) z Przedsiębiorcą informując o następnych etapach

Przedsiębiorca za pośrednictwem Systemu teleinformatycznego Operatora przedkłada skan dokumentów rekrutacyjnych, stanowiących załączniki do Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie, dostępne na stronie internetowej Projektu: www.kompetencjedlaopiekizdrowotnejipomocyspolecznej.zdz.edu.pl

uwaga: dokumentacja niekompletna pozostaje bez rozpatrzenia

Operator dokonuje analizy dokumentacji rekrutacyjnej pod względem formalnym oraz dokonuje weryfikacji spełnienia warunków kwalifikowalności do Projektu.

Przedsiębiorca otrzymuje w formie elektronicznej informację od Operatora o zakwalifikowaniu się lub braku możliwości objęcia wsparciem w ramach Projektu

uwaga: w przypadku nie zakwalifikowania się do Projektu, przedsiębiorcy nie przysługuje możliwość odwołania się

Przedsiębiorca rejestruje się w internetowej Bazie Usług Rozwojowych (BUR), która zawiera listę dostępnych usług rozwojowych: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/

Przedsiębiorca dokonuje wyboru z BUR odpowiedniej usługi rozwojowej

uwaga: w przypadku braku usługi w BUR: Przedsiębiorca przy wsparciu Operatora zamawia konkretną usługę rozwojową w BUR. W przypadku gdy zamówienie w BUR nie przyniesie efektu, Operator dokona wyboru Podmiotu świadczącego Usługi poza bazą BUR.

Przedsiębiorca poprzez System teleinformatyczny Operatora przekazuje Kartę usługi rozwojowej do akceptacji Operatora

Po zaakceptowaniu przez Operatora Karty Usługi, Przedsiębiorca dostarcza Operatorowi w wersji papierowej(osobiście/kurierem/ pocztą) odpowiednie dokumenty, wskazane w Regulaminie Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie (par. 7 ust. 10)

Operator zawiera umowę refundacji z Przedsiębiorcą

© 2020 Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie