UWAGA PRZEDSIĘBIORCO! Zanim  przystąpisz do  rejestracji
wypełnij Formularz zamieszczony na stronie PARP

Logowanie do systemu dla projektu

Zaloguj

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie jest stowarzyszeniem o charakterze oświatowym i naukowo-technicznym. Od ponad 120 lat świadczy usługi edukacyjne adresowane do różnych grup odbiorców w formach szkolnych i pozaszkolnych w zakresie wychowania, kształcenia, dokształcania
i doskonalenia. Celem statutowym jest udział w realizacji programu edukacji narodowej m.in. poprzez kształcenie i doskonalenie zawodowe dla potrzeb pracodawców, upowszechnianie edukacji ustawicznej, rozbudzanie potrzeb doskonalenia i aktualizacji wiedzy z uwzględnieniem potrzeb rynku pracy. Swoją działalność edukacyjną ZDZ w Warszawie, jako podmiot prowadzący, realizuje poprzez siec szkól i placówek oświatowych (wpisanych do ewidencji szkół
i placówek niepublicznych). Jako podmiot będący instytucją szkoleniową działającą na rzecz rynku pracy, od 2004 r. ZDZ w Warszawie wpisany jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Posiada także swój Profil w Bazie Usług Rozwojowych
i realizuje usługi rozwojowe  podnoszące kompetencje i kwalifikacje przedsiębiorców i ich pracowników.

Z oferty ZDZ w Warszawie korzystają zarówno Klienci indywidualni, jak i instytucjonalni tj. urzędy pracy, ośrodki pomocy społecznej, organizacje pozarządowe oraz firmy, które zgłaszają na szkolenia swoich pracowników lub podopiecznych. ZDZ w Warszawie w swojej działalności kieruje się jak najlepszym zaspokojeniem potrzeb edukacyjnych Klientów i dlatego do oferty wprowadzane są atrakcyjne kierunki i specjalności, odpowiadające dynamicznie zmieniającym się wymogom współczesnego rynku pracy. Klienci mogą liczyć na wysoki poziom merytoryczny i dydaktyczny kształcenia, ale także na zdobycie certyfikowanych uprawnień branżowych lub państwowych. Na zlecenie Partnerów i Klientów, ZDZ w Warszawie może także w krótkim czasie przygotować nowe propozycje kursów i szkoleń, wychodzące poza standardowy pakiet. W ostatnich latach ZDZ w Warszawie zrealizował ponad 15 tysięcy szkoleń.

ZDZ w Warszawie realizuje również projekty współfinansowane zarówno z środków krajowych jak też współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Działania w ramach projektów adresowane są do osób pozostających bez zatrudnienia, osób pracujących, pracodawców, oraz młodzieży – program ERASMUS +.

W latach 2016-2019 ZDZ w Warszawie przeszkolił na kursach prowadzących do uzyskania kompetencji lub kwalifikacji ponad 24 tys. osób, w tym 70% pracowników MMSP.

Przy ZDZ w Warszawie działają akredytowane komisje nadające kwalifikacje zawodowe m.in.: Komisja Egzaminowania Spawaczy oraz Komisja Kwalifikacyjna ds. stwierdzania wymagań kwalifikacyjnych osób zajmujących się dozorem oraz eksploatacją urządzeń instalacji i sieci energetycznych. ZDZ jest „Certyfikowanym Laboratorium ECDL” i  przeprowadzania szkolenia komputerowe i egzaminy zewnętrzne w celu uzyskania Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych (ECDL). ZDZ w Warszawie prowadzi również Regionalne Centrum Walidacji, Egzaminowania i Certyfikacji, zajmujące się walidacją, certyfikacją i wydawaniem certyfikatów potwierdzających nabycie kwalifikacji.

Miarą uznania dla działalności ZDZ w Warszawie są uzyskane certyfikaty i akredytacje, m. in. Certyfikat Systemu Jakości ISO 9001:2015, certyfikat PTI, akredytacje MKO, akredytacja KCA, akredytacja IBiGS, akredytacja URE, akredytacja IS.

 

© 2020 Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie