UWAGA PRZEDSIĘBIORCO! Zanim  przystąpisz do  rejestracji
wypełnij Formularz zamieszczony na stronie PARP

Logowanie do systemu dla projektu

Zaloguj

Okres realizacji projektu: od 01.01.2020 r. do 31.08.2023 r.

Projekt „Kompetencje dla Sektora Opieki Zdrowotnej i Pomocy Społecznej” został opracowany i jest nadzorowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach konkursu Kompetencje dla Sektorów. Podmiotem realizującym projekt (Operator projektu) jest Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach II osi priorytetowej „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 dla działania 2.21 „Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych przedsiębiorstw”.

Celem projektu jest podnoszenie kompetencji MŚP w sektorze opieki zdrowotnej i pomocy społecznej, w zakresie rekomendowanym przez Sektorową Radę ds. Kompetencji, poprzez udzielanie wsparcia Przedsiębiorcom w formie częściowej refundacji kosztów usług szkoleniowych.

Adresatami projektu są pracownicy mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, prowadzących działalność gospodarczą w sektorze opieki zdrowotnej i pomocy społecznej oraz przedsiębiorstw, które w związku z konfliktem wojennym w Ukrainie i wywołanym kryzysem muszą dokonać zmiany bądź rozszerzenia profilu działalności w obszarze ochrony zdrowia i pomocy społecznej.  Dotyczy Przedsiębiorstw na terenie całej Polski. 
Zgodnie z wytycznymi, wsparciem objętych będzie 748 pracowników: 598 kobiet (w tym 80 Ukrainek) i 150 mężczyzn (w tym 20 Ukraińców) z przedsiębiorstw spełniających określone kryteria naboru.

Wsparcie w ramach projektu będzie realizowane w formie refundacji poniesionych przez Przedsiębiorcę kosztów usług rozwojowych. Przedsiębiorca otrzymuje dofinansowanie w wysokości nie większej niż 80% kwoty wsparcia. Przedsiębiorca wnosi wkład własny w wysokości nie mniejszej niż 20% kwoty wsparcia.

Formy udziału w projekcie obejmują usługi szkoleniowe i studia podyplomowe, zgodne z Rekomendacjami  Rady ds. Kompetencji w sektorze Opieki Zdrowotnej i Pomocy Społecznej.

Regulamin Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie

© 2020 Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie